Vrácení a reklamace

 
 
VRÁCENÍ  ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
 
Pokud vám naše věci z jakéhokoliv důvodu nesedí, můžete je bez udání důvodu nám vrátit zpět (např.pokud Vám nesedla velikost, barva,materiál...)
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od převzetí zásilky.

My vám nejpozději do 14 dní od doručení zásilky vrátíme peníze .

Pokud bylo již zboží nošeno a používáno, nelze jej z hygienických důvodů vrátit.

Zboží nabízené jako sada (souprava) je potřeba vrátit vcelku.

Výdaje na zabalení a odeslání zboží zpět hradí zákazník.

 

Zboží, které chcete vrátit do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu, zasílejte prosím na níže uvedenou adresu ( pouze na uvedenou adresu výše, nikoli na výdejní místo) s  tímto vyplněným formulářem (formulář ke stažení ZDE)

 

Ve  formuláři nám prosím písemně uveďte:

- vaše jméno a číslo objednávky

- kód vráceného zboží

- číslo účtu pro vrácení prostředků

 

 Adresa pro zaslání vráceného zboží (můžete zaslat jakoukoli přepravní společností )
 
Pokud nám zasíláte vrácené zboží Balíkem do ruky, vyplňte u adresáta prosím náš telefon a email (773 301 059 , eshop@garderobierka.cz)
 
Romana Vévodová
Garderobiérka
Velflíkova 6
160 00 Praha 6
 
 

Výměnu zboží bohužel neprovádíme. Pokud chcete jinou velikost nebo barvu, vytvořte, prosím, novou objednávku a původní zboží nám prosím vraťte dle návodu.

 
 
REKLAMACE -  POŠKOZENÉ ZBOŽÍ
 
Obdržené zboží můžete reklamovat, v případě že:
  • zboží je poškozené nebo nefunkční
  • zboží došlo nekompletní
  • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)

Reklamované zboží nám zašlete 
spolu s tímto vyplněným formulářem
Vaše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace
 
 
 Adresa pro zaslání reklamovaného zboží 
 
Romana Vévodová
Garderobiérka
Velflíkova 6
160 00 Praha 6

 

Reklamační řád

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte na emailu eshop@garderobierka.cz. Zboží následně zašlete prosím na výše uvedenou adresu . Nepřijímáme zásilky poslané na dobírku.

Zakoupení věci jste povinni prokázat předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Nemůžete jako spotřebitel uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nevhodným zacházením se zbožím, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v dvaceti čtyř měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Jakmile je reklamace vyřízena, spotřebitele prodávající vyrozumí. Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě, nejpozději do třiceti dnů od uplatnění.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy: Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. O odstoupení nás, prosím, nejprve informujte na emailu eshop@garderobierka.cz. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Romana Vévodová, se sídlem Velflíkova 6 , Praha 6, 160 00, identifikační číslo: 65420004, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Garderobierka, Velflíkova 6, Praha 6, 160 00, nebo e-mailem na eshop@garderobierka.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Toto 14denní odstoupení platí jen pro fyzické osoby, které nejednají v souvislosti s vlastním podnikáním.